Zavolajte na 0904 920 427

Overené a vyhľadávané geodetické práce

 

Ponúkame Vám komplexné geodetické práce pri výstavbe rodinných domov a vysporiadaní pozemkov. Náš geodet sa zaoberá inžinierskými prácami pri výstavbe domov a takisto rieši katastrálnu resp. právnu stránku vysporiadania pozemkov. Pracujeme v Košiciach a okolí, aby sme boli k Vám vždy blízko!


1. SPOĽAHLIVÉ ROZDELENIE A VYSPORIADANIE POZEMKU

Ak vlastníte pozemok, z ktorého je možné oddeliť stavebný pozemok, potrebujete si dať vyhotoviť geometrický plán na rozdelenie pozemku. Geometrický plán potrebujete zapísať na katastri, aby sa nový pozemok dostal na list vlastníctva a na katastrálnu mapu. V stavebnom konaní tak už uvediete novú parcelu ako stavebný pozemok. 

Zistite viac


2. ZARUČENÉ VYŇATIE Z PÔDNEHO FONDU

Pri zabratí poľnohospodárskej pôdy a jej využití na stavebné účely potrebujete parcelu vyňať z pôdneho fondu. Vyňatie sa vykoná na základe geometrického plánu ešte pred stavebným konaním. Žiadosť o vyňatie je podáme my na pozemkovom úrade.

Zistite viac


3. VYSKÚŠANÝ POLOHOPISNÝ A VÝŠKOPISNÝ PLÁN

Polohopisný a výškopisný plán, resp. podklad pre projekt stavby sa vyhotoví na podklade katastrálnej mapy. Zamerajú sa existujúce stavby, aby sa dodržala odstupová vzdialenosť novej stavby od ostatných stavieb. Výškopisné zameranie obsahuje výškové kóty, ktoré potrebujete pre výškové osadenie stavby. 

Zistite viac


4. DÔSLEDNÉ VYTÝČENIE POZEMKU

Vytýčenie hraníc pozemku potrebujete vyhotoviť pred osadením stavby. Budúca stavba takto nebude zasahovať do susedného pozemku. Vytyčovanie sa vykoná na podklade vytyčovacieho náčrtu. Hranice pozemku sa vytýčia aj pre potreby výstavby oplotenia.

Zistite viac


5. KOMPLEXNÉ OSADENIE ZÁKLADOV STAVBY

Stavba sa v teréne osadí na podklade vytyčovacieho výkresu. Vytýčia sa lomové body pôdorysu základových pásov, ktoré sa označia roxorom a farbou. Výškové osadenie stavby zaručí jej primerané osadenie voči okolitým stavbám a miestnej komunikácii.

Zistite viac

 

6. FLEXIBILNÉ ZAMERANIE ROZOSTAVANEJ STAVBY PRE BANKU 

 Keď potrebujete na dostavanie stavby úver z banky, môžete rozostavanú stavbu zapísať do katastra bez súpisného čísla na podklade geometrického plánu. Na túto stavbu si banka určí záložné právo na zabezpečenie úveru. A Vám poskytne úver.

 Zistite viac

 

7. PRESNÉ ZAMERANIE STAVBY KU KOLAUDÁCII

 Po ukončení stavebných prác potrebujete vyhotoviť geometrický plán ako podklad ku kolaudácii. Geometrickým plánom vytvoríme novú parcelu a parcelné číslo. Obec stavbe pridelí súpisné číslo, ktoré potrebujete spolu s geometrickým plánom zapísať na katastri. 

 Zistite viac

 

8. ADRESNÝ BOD

 Protokol o zameraní adresného bodu vyhotovujeme ako podklad pre vydanie súpisného čísla. Obsahuje písomnú a grafickú časť s uvedením súradníc a výšky hlavného vstupu do budovy. 

 Zistite viac


INÉ ...

Potrebujete poradiť alebo ste nenašli konkrétnu službu? Zavolajte na 0904 920 427 alebo napíšte na gepra@gepra.sk ešte teraz, a my sa Vám do 24 hod. ozveme.

 

Základné poslanie

 Poslaním našej firmy je plniť Vaše potreby pri kolaudácii domurozdelením parciel Vám pomôcť pri dedičskom konaní alebo ponúknuť architektovi prehľad o pozemku, na ktorom projektuje stavbu. Tieto služby Vám sprostredkuje firma GEPRA Košice.

 

 Nepopierateľné výhody

Výhody využívania viacerých služieb u nás sú: 

  • znalosť konkrétnej situácie po právnej a technickej stránke
  • vedomosť o spôsobe našej práce a spoľahlivosti dodávaných služieb
  • zľava z cenníka geodetických prác pri využití viacerých služieb 
  • pôsobnosť vo Vašom regióne

GEOMETRICKÝ PLÁN

Najčastejšie sa venujeme spracovaniu geometrických plánov (ďalej GP). GP je podkladom pre právne úkony a rozhodnutia štátnych orgánov. GP sa vyhotovujú napr. na rozdelenie alebo zlúčenie pozemku, vysporiadanie spoluvlastníctva, zriadenie vecného bremena alebo na zameranie stavby. GP zobrazuje stav katastrálnej mapy pred zmenou a po zmene a obsahuje 3 časti:
1. popisové pole
2. grafickú časť
3. výkaz výmer