+421 904 920 427

Otázky a odpovede

Ako to bude prebiehať?

To je častá otázka mnohých z Vás, ktorí nás kontaktujete priamo na telefónnom čísle alebo emailom prostredníctvom objednávkového formuláru na stránke Kontakt. Tu Vám rozpíšeme ako to vo väčšine prípadov prebieha:

  1. Vy zavoláte a vysvetlíte čo potrebujete, poviete parcelné číslo a názov katastrálneho územia.
  2. My si ešte v ten istý deň vyžiadame údaje z katastra. Väčšinou v ten istý deň, najneskôr na nasledujúci pracovný deň (podľa dohody so zákazníkom) vykonáme geodetické meranie.
  3. Nasledujúci deň spracovávame zákazku.
  4. Potom čakáme na úradné overenie zo strany katastrálneho odboru.
  5. Po úradnom overení Vám geometrický plán osobne odovzdáme. Zároveň priložíme aj žiadosť o zápis geometrického plánu.

Celý tento proces trvá do 2 týždňov od prvého kontaktu s našou firmou.

Žiadosť o zápis geometrického plánu

Jedná sa o jednoduchú žiadosť, ktorú si môžete napísať sami na počítači, prípadne aj ručne na kancelársky papier. Vzor si môžete stiahnuť tu Vzor.doc

Prejdime si jednotlivé časti, z ktorých sa skladá takáto žiadosť:

1. V hornej časti papiera do jedného riadku uveďte Váš titul, krstné meno a priezvisko, adresu a PSČ.

2. Pod to píšete adresu katastrálneho úradu, na ktorý adresujete Vašu žiadosť (podľa okresu uvedeného v geometrickom pláne). Katastrálny úrad Košice a Košice- okolie má tú istú adresu:

Okresný úrad Košice / Košice okolie
Katastrálny odbor
Južná trieda 82
040 17 Košice

Pre mesto Moldava nad Bodvou a okolité obce je miestne príslušný úrad:

Okresný úrad Košice- okolie
Pracovisko Moldava nad Bodvou
Katastrálny odbor
Podhorská 28
045 01 Moldava nad Bodvou

3. Potom nasleduje predmet žiadosti, tzv. Vec.

Vec: Žiadosť o zápis geometrického plánu

4. Zatým nasleduje samotný text, v ktorom nezabudnite uviesť katastrálne územie, číslo plánu a účel, na ktorý bol geometrický plán vyhotovený. Číslo plánu sa píše vo formáte IČO-poradové číslo/rok vyhotovenia, napr. 504 732 63 – 52/2016.

5. Nasleduje zoznam príloh k Vašej žiadosti. Automaticky je prvou prílohou jeden originál geometrického plánu, potom môžu nasledovať ďalšie prílohy, ako sú zmluvy, znalecké posudky, stavebné povolenie atď.

6. Vašu žiadosť uzatvorte Vašim podpisom a dátumom.

Kontaktný formulár

Ing. Michal Kožej-GEPRA

Autorizovaný geodet a kartograf

Zlaté pole 63/1, 044 20 Malá Ida

Telefón

+421 904 920 427

Fakturačné údaje

IČO: 50 473 263

mBank účet: SK48 8360 5207 0042 0580 0579