+421 904 920 427

Polohopisný a výškopisný plán

 

Riešite projekt stavby? Dali ste si vypracovať situačný výkres osadenia domu? Máte stavebný pozemok vo svahovitom teréne? Projektant požaduje geodetické podklady pre vypracovanie projektovej dokumentácie? Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku na polohopisný a výškopisný plán.

Kontaktujte nás

+421 904 920 427

Čo je to polohopisný a výškopisný plán?

Polohopisný a výškopisný plán sa inými slovami nazýva aj mapový podklad pre projekt stavby alebo predrealizačné zameranie. Znázorňuje polohu a zároveň výšku všetkých objektov pevného charakteru nachádzajúcich sa na stavebnom pozemku, resp. v jeho blízkom okolí. Súčasťou plánu je aj krátka technická správa a zoznam súradníc bodov.

Polohopis

Polohopis vyhotovíme na podklade katastrálnej mapy. Mierka zobrazenia zabezpečuje dostatočnú prehľadnosť a čitateľnosť kresby. Predmetom polohopisného zamerania sú:

  1. miestne komunikácie
  2. existujúce oplotenia
  3. stavby
  4. existujúce prípojky inžinierskych sietí (vodovod, kanalizácia, plyn, elektrina)
  5. a iné
Výškopis

Výškopisné zameranie spočíva v zameraní bodov terénu tak, aby dostatočne vystihli výškový charakter terénu

Súčasťou výškopisného zamerania môže byť na požiadanie projektanta aj fotodokumentácia, s uvedením výškových bodov na susedných stavbách. Výškové body znázornené na pláne predstavujú skutočnú nadmorskú výšku (v metroch).

Kedy ho potrebujete?

Polohopisný a výškopisný plán vyžaduje väčšina projektantov pred vypracovaním projektovej dokumentácie budúcej stavby. Potrebujete ho aj v prípade, keď plánujete postaviť Váš rodinný dom alebo inú stavbu v svahovitom teréne. Projektant dokáže využiť tento sklon terénu vo Váš prospech, vie Vám napr. pod domom naprojektovať garáž.

VZOR

Kontaktný formulár

Ing. Michal Kožej-GEPRA

Autorizovaný geodet a kartograf

Zlaté pole 63/1, 044 20 Malá Ida

Telefón

+421 904 920 427

Fakturačné údaje

IČO: 50 473 263

mBank účet: SK48 8360 5207 0042 0580 0579