Spojte sa s nami a zavolajte na 0904 920 427

Naše služby

Ponuka služieb v našej firme je priebežne dopĺňaná o nové služby


Portfólio našich služieb je orientované prevažne na jednotlivcov a súkromné osoby a preto obsahuje najmä geodetické úkony spojené s potrebami bežných občanov. Naša ponuka osloví hlavne tých, ktorí v blízkej budúcnosti plánajú výstavbu rodinného domu. V tejto oblasti ponúkame naozaj komplexné služby.

V prípade, ak žiaden popis služby nesedí na Vašu situáciu, môžete nás priamo kontaktovať na tel. čísle 0904 920 427 a ihneď prekonzultovať Vašu požiadavku.

Sú situácie, ktoré si prítomnosť geodeta nevyžadujú. Napríklad výstavba chodníka alebo parkovacieho státia v rámci Vášho pozemku či nadstavba domu. My Vás na to včas upozorníme, aby ste nemuseli zbytočne vynakladať svoje prostriedky a energiu.


Stavba.pngGEOMETRICKÝ PLÁN NA ZAMERANIE STAVBY

Každá stavba pevne spojená so zemou pevnými základmi je predmetom evidovania v katastri nehnuteľností. Pri stavbe sa v katastri eviduje súpisné číslo, parcelné číslo a druh stavby. Z tohto dôvodu je potrebné, aby geodet dokončenú stavbu zameral a vyhotovil geometrický plán na zameranie stavby.

Kataster nehnuteľností na základe tohto geometrického plánu, právoplatného kolaudačného rozhodnutia, rozhodnutia o pridelení súpisného čísla a žiadosti vlastníka zapíše stavbu na list vlastníctva.

Požiadať o službu

                                  CENA DOHODOU 


 

Rozs_i_rena__stavba.pngGEOMETRICKÝ PLÁN NA ZAMERANIE PRÍSTAVBY

Rozširujete súčasnú stavbu o prístavbu, ktorá bude pevne spojená so zemou základmi? V takomto prípade je potrebné, aby geodet zameral prístavbu a vyhotovil geometrický plán. Na základe geometrického plánu sa prístavba premietne do katastrálnej mapy a zmení sa aj výmera parcely pod stavbou na vašom liste vlastníctva.                                                                                                                                                       

 Požiadať o službu

                                     CENA DOHODOU 


 

Rozostavana__stavba.pngGEOMETRICKÝ PLÁN NA ZAMERANIE ROZOSTAVANEJ STAVBY

Ak potrebujete na dokončenie rozostavanej stavby hypotéku, geodet rozostavanú stavbu zameria a vyhotoví geometrický plán rozostavanej stavby. Na základe tohto geometrického plánu, znaleckého posudku a stavebného povolenia sa táto stavba zapíše do katastra nehnuteľností na váš list vlastníctva ako rozostavaná stavba. Na túto stavbu si banka určí záložné právo (v časti „C- ťarcha listu vlastníctva“) a Vám poskytne hypotéku.

 Požiadať o službu        

CENA DOHODOU


 

Vynatie_z_podneho_fondu_32x32px.png

Geometrický plán na VYŇATIE Z PÔDNEHO FONDU

Vyňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu (PPF) je potrebné vtedy, keď plánujete výstavbu v extraviláne a druh pozemku, na ktorom má stáť stavba je poľnohospodárskym druhom pozemku. Medzi poľnohospodárske druhy pozemkov patria: orná pôda, vinica, chmeľnica, záhrada, ovocný sad a trvalý trávny porast.

V tomto prípade náš geodet spracuje geometrický plán na vyňatie z PPF. Pozemok vyňatý z PPF má následne pridelený druh pozemku ostatná plocha. Vyníma sa nielen výmera pod domom, ale aj prístup autom k domu, chodníky, príp. spevnená terasa.

Požiadať o službu

                                       CENA DOHODOU


 

Vytyc_ovanie_stavby.pngOsadenie STAVBY

Osadenie stavby je to isté ako vytýčenie stavby. Osadením stavby sa rozumie jej umiestnenie z projektu na pozemok prostredníctvom geodeta. Pri polohovom vytýčení rodinných domoch sa vytyčujú lomové body pôdorysu stavby, resp. to čo určí stavebník a tzv. „ stavebné lavičky“, ktoré slúžia na opätovné určenie lomového bodu stavby, ktorý sa môže pri činnosti na stavenisku zničiť. Výškové vytýčenie sa môže vykonávať v lokálnom výškovom systéme nastavením stavebných lavičiek do konštantnej výšky alebo vyznačením výšky na inom pevnom objekte.

 Požiadať o službu

                                      CENA DOHODOU


 

Vytyc_ovanie_pozemku.pngVYTÝČENIE POZEMKU

Vytýčenie pozemku je úkon, pri ktorom geodet „prenesie“ lomové body vytyčovanej parcely z katastrálnej mapy do terénu na podklade vytyčovacieho výkresu. Vytýčenie pozemku sa vykonáva väčšinou pred predajom alebo po kúpe pozemku, pred oplotením pozemku alebo pred umiestnením novej stavby na pozemok.

 Požiadať o službu

                                       CENA DOHODOU


 

Polohopisny__a_vy_s_kopisny__pla_n.pngPredrealizačné zameranie

Projektant pri umiestnení akejkoľvek stavby na pozemok potrebuje poznať polohové umiestnenie inžinierskych sietí a ďalších pozemných objektov pevného charakteru. Zároveň potrebuje poznať aj výškový profil terénu. Tento podklad sa nazýva polohopisný a výškopisný plán a zabezpečuje ho geodet projektanta.

 Požiadať o službu

                                      CENA DOHODOU


 

POREALIZAN_ZAMERANIE.png

POREALIZAČNÉ ZAMERANIE

Stavba rodinného domu je ukončená. Nasleduje kolaudácia stavby. Ku kolaudácii potrebujete geometrický plán na zameranie stavby na vydanie kolaudačného rozhodnutia. Zároveň na základe tohto geometrického plánu Vám obec/mesto pridelí súpisné číslo stavby.

 Požiadať o službu

                                       CENA DOHODOU


 

Rozdelenie_zlu_c_enie_pozemku.pngGeometrický plán na ROZDELENIE POZEMKU

Pri delení pozemku na 2 a viac častí geodet po dohode s vlastníkom/-mi pozemku spracuje geometrický plán na rozdelenie pozemku. Takýto geometrický plán (ďalej GP) je podkladom pre právne úkony, napr. predaj alebo darovanie oddelenej časti pozemku.

Pri zlúčení 2 alebo viacerých pozemkov do 1 parcely sa postupuje vyhotovením GP na zlúčenie parciel.

 Požiadať o službu

                                       CENA DOHODOU


 

Vysporiadanie_pozemku.pngGeometrický plán na VYSPORIADANIE POZEMKU

Vysporiadanie pozemku znamená určenie vlastníckeho práva z E-KN parcely k C-KN parcele. V takomto prípade geodet spracuje geometrický plán (ďalej GP) na určenie vlastníckeho práva. Takto „premietne“ vlastníctvo z pôvodnej mapy do katastrálnej mapy a pôvodná E-KN parcela úplne zanikne, alebo zostane z nej iba zvyšok. Údaje o výmerách a druhoch pozemkov pôvodných E-KN parciel sú uvedené vo výkaze výmer GP.

 Požiadať o službu

                                       CENA DOHODOU


 

Vecne__bremeno.pngGeometrický plán na ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA

Ak má cez váš pozemok prechádzať napr. obecná kanalizácia, alebo sa váš sused nemá ako dostať na svoj pozemok len prechodom cez váš pozemok, geodet po vzájomnej dohode dotknutých vlastníkov spracuje geometrický plán na zriadenie vecného bremena. Na základe tohto GP sa vecné bremeno zapíše do katastra na list vlastníctva do časti „C- ťarcha“. Vecné bremeno nemá vplyv na vznik, zmenu ani zánik vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.

 Požiadať o službu

                                     CENA DOHODOU


 

Adresny_bod.pngADRESNÝ BOD

Adresný bod je zemepisná informácia o polohe a výške hlavného vstupu do budovy. Zameranie a vyhotovenie adresného bodu sa vykonáva od roku 2015 v súlade s vyhláškou č. 142/2015 Z.z. Zameranie adresného bodu a jeho zápis do registra adries je predpokladom pre vydanie povolenia k trvalému pobytu.

 Požiadať o službu

                                  CENA DOHODOU

Identifikácia

Identifikáciu vyhotovujeme v tom prípade, ak máte pochybnosti napr. o tom, či Váš sused pri výstavbe garáže nezašiel stavbou do Vášho pozemku. Je samozrejme v prvom rade na stavebníkovi, aby si pred realizáciou takejto stavby zabezpečil jej riadne zameranie na svojom pozemku. Skutkový stav zameráme a výsledný elaborát Vám odovzdáme.