Spojte sa s nami a zavolajte na 0904 920 427

VYHOTOVENIE 

Vyhotoveniu geometrického plánu (ďalej GP) predchádzajú geodetické činnosti spojené so zameriavaním nového, zmeneného stavu v teréne, pričom najväčší dôraz sa kladie na prešetrenie vlastníckej hranice. Kým pomocou GP sa aktualizuje katastrálna mapa, vytyčovaním hraníc pozemkov sa parcely z mapy dostávajú do terénu. 

Rozsah GP vždy záleží od listiny, ku ktorej je geometrický plán prílohou. Pri oddelení parcely a k jej následnému predaju je okrem GP potrebná aj kúpno-predajná zmluva. Na zápis rozostavanej stavby je okrem GP potrebný aj znalecký posudok a stavebné povolenie. Pred stavebným úradom zodpovedá za rozsah GP na zameranie rozostavanej stavby stavebník. 

Výsledkom týchto prác je autorizačne a úradne overený GP, ktorý je v tejto forme spôsobilý na aktualizáciu katastrálneho operátu. 

Zápis

Zápis geometrického plánu už nie je v kompetencii geodeta, ktorý plán vyhotovil. Je to úlohou objednávateľa, ktorý je vo väčšine prípadov aj vlastníkom pozemkov, ktoré sú predmetom geometrického plánu. Vlastník teda podáva na podateľni katastrálneho úrade overený GP, ku ktorému pripája aj žiadosť o zápis geometrického plánu, príp. ďalšie listiny, potrebné k zápisu.