Spojte sa s nami a zavolajte na 0904 920 427

POLOHOPISNÝ A VÝŠKOPISNÝ PLÁN

Projektant pri umiestnení stavby na pozemok potrebuje poznať polohové umiestnenie inžinierskych sietí a ďalších pozemných objektov pevného charakteru. Zároveň potrebuje poznať aj výškový profil terénu. Tento podklad sa nazýva polohopisný a výškopisný plán a je súčasťou predrealizačného zamerania.

 Požiadať o službu        CENA DOHODOU


Polohopisny__a_vy_s_kopisny__pla_n.pngKRESBA

Polohopisný a výškopisný plán (PVP) sa vyhotovuje na podklade platnej katastrálnej mapy v mierke, ktorá zabezpečuje dostatočnú prehľadnosť a čitateľnosť kresby. Predmetom polohpisného zamerania sú: miestne komunikácie, existujúce oplotenia, stojace murované stavby alebo iné stavebné prvky pevne spojené so zemou, už vybudované prípojky inžinierskych sietí (vodovod, kanalizácia, plyn, elektrina) a iné.

Výškopisné zameranie pozemku sa vykonáva hlavne vtedy, ak má byť budúca stavba osadená do svahu. Na základe výškových kót projektant posúdi napr. vhodnosť podpivničenia stavby. Výškopisné zameranie spočíva v zameriavaní bodov terénu v rovnomernom rozostupe od seba a tak, aby dostatočne vystihli charatker terénnych vĺn. 

Súčasťou výškopisného zamerania môže byť aj fotodokumentácia, s uvedením výškových kót na hrebeňoch striech susedných stavieb.