Zavolajte na 0904 920 427

Polohopisný a výškopisný plán

Mapový podklad pre projekt stavby

Riešite projekt stavby? Dali ste si vypracovať situačný výkres osadenia domu? Máte stavebný pozemok vo svahovitom teréne? Projektant požaduje geodetické podklady pre vypracovanie projektovej dokumentácie- polohopisný a výškopisný plán.

Postup

 1. Zavolajte alebo nám napíšte číslo parcely a názov katastrálneho územia
 2. Nezabudnite účel merania- Polohopisný a výškopisný plán
 3. Zašlite požiadavky projektanta
 4. My vykonáme meranie
 5. Odovzdáme vo vhodnom formáte do 5 dní

Požiadavky projektanta 

Projektant pred umiestnením stavby na pozemok potrebuje poznať:

 • priebeh vlastníckych hraníc
 • rozmiestnenie okolitých stavieb
 • polohové umiestnenie inžinierskych sietí
 • výškové kóty terénu

Polohopisný a výškopisný plán

Mapový podklad pre projekt.png


Polohopis

Polohopis, resp. predrealizačné zameranie vyhotovujeme na podklade platnej katastrálnej mapy. Mierka zobrazenia zabezpečuje dostatočnú prehľadnosť a čitateľnosť kresby. Predmetom polohpisného zamerania sú:

 1. miestne komunikácie
 2. existujúce oplotenia
 3. stojace murované stavby
 4. existujúce prípojky inžinierskych sietí (vodovod, kanalizácia, plyn, elektrina)
 5. a iné

Výškopis

Výškopisné zameranie vykonávame vtedy, keď bude stavba osadená do svahu. Na základe výškových kót projektant posúdi vhodnosť podpivničenia stavby. Výškopisné zameranie spočíva v zameraní bodov terénu v rovnomernom rozostupe od seba, aby dostatočne vystihli výškový charakter terénu. 

Súčasťou výškopisného zamerania môže byť aj fotodokumentácia, s uvedením výškových kót na susedných stavbách.