Spojte sa s nami a zavolajte na 0904 920 427

Rozdelenie_zlu_c_enie_pozemku.pngZAKRESLENIE

Geodet vyznačí červenou čiarou novú hranicu, ktorá rozdeľuje doterajšie parcely a takisto červenou farbou vyznačí nové parcelné číslo a druh pozemku. Výmery nových a zbytkových parciel si potom môžu zákaníci pozrieť vo výkaze výmer geometrického plánu.

Parcely sa najčastejšie rozdeľujú podľa výmery, napr. chcem odčleniť 500 m2 vzadu zo svojej záhrady. Alebo podľa vzdialenosti, napr. rozdeliť roľu na 5 stavebných pozemkov širokých 20 metrov. 

Zmluva

Vzájomná dohoda terajších a budúcich vlastníkov je ešte dôležitejšia ako samotný GP. Do objednávky GP je možné sa pustiť až vtedy, ak predávajúci a kupujúci sú už dohodnutí v tom, koľko m2 chcú oddeliť a v ktorej časti sa má nachádzať nová parcela.
K rozdeleniu parcely na katastrálnej mape a zápisu nových majiteľov dôjde až po rozhodnutí o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra.