Spojte sa s nami a zavolajte na 0904 920 427

Rozostavana__stavba.pngROZOSTAVANÁ STAVBA

Pod týmto pojmom kataster nehnuteľností rozumie takú stavbu, na ktorú ešte nebolo vydané kolaudačné rozhodnutie, nemá pridelené súpisné číslo a je v takom stupni rozostavanosti, že už je zrejmé stavebnotechnické usporiadanie prvého nadzemného podlažia. To znamená, že musíte mať zhotovenú minimálne betónovú základovú dosku a múry vytiahnuté aspoň do výšky 1. nadzemného podlažia.

Ak vaša ukončená stavba zahŕňa aj ďalšie stavebné prvky pevne spojené so zemou, napr. terasu a vstup do budovy, a tieto súčasti neboli zamerané v GP na rozostavanú stavbu, je účelné vykonať ku kolaudácii GP na porealizačné zameranie stavby.