Zavolajte na 0904 920 427

Rozostavaná stavba

Rozostavaná stavba podľa kataster je stavba: 

  • na ktorú nebolo vydané kolaudačné rozhodnutie
  • nemá pridelené súpisné číslo
  • je zrejmé stavebnotechnické usporiadanie prvého nadzemného podlažia

To znamená, že musíte mať zhotovenú minimálne betónovú základovú dosku a obvodové múry vytiahnuté aspoň do výšky 1. nadzemného podlažia.

Kolaudácia

Geometrický plán na rozostavanú stavbu je možné využiť aj ku kolaudácii. Podmienka :

  • pôdorys zastavanej plochy po dokončení stavby sa voči geometrickému plánu nezmenil

To znamená, že ste nepribudovali napr. terasu ani rozmerné schodisko. Stačí už len zamerať adresný bod ako podklad ku vydaniu súpisného čísla.

Pri zmene pôdorysu stavby požiadajte o geometrický plán na porealizačné zameranie stavby.

Zameranie rozostavanej stavby v okolí Košíc firmou Gepra.sk