Spojte sa s nami a zavolajte na 0904 920 427

Vysporiadanie_pozemku.png VLASTNÍCTVO

V praxi sa stretneme s prípadmi, keď sa na tom istom mieste na katastrálnej mape nachádza E-KN aj C-KN parcela. V takomto prípade nemá C-KN parcela založený list vlastníctva, nikto ju teda nevlastní. Vlastníctvo je evidované ku E-KN parcelám, ktoré ležia „pod" C-KN parcelou. Ak by existoval list vlastníctva ku E-KN a zároveň ku C-KN parcele a obe parcely sa prekrývajú, hovoríme o duplicitnom vlastníctve. To znamená, že v katastrálnom operáte je chyba, ktorá sa dá odstrániť katastrálnym konaním.

E-KN parcela

Aký je rozdiel medzi C-KN a E-KN parcelou?. Hranica C parcely je v teréne viditeľná. Môže ňou byť drátený alebo murovaný plot, múr stavby alebo vežiaka, hranica lesa. C-ečkovú pracelu môžu tvoriť aj drevené kolíky alebo roxory, ktorými sa stabilizujú lomové body parcely pri vytýčení.
E-čková parcela je naopak v teréne neviditeľná. Väčšionou sa nachádza v extraviláne a len málokedy pod nejakou stavbou. V geometrickom pláne je zobrazená čiarkovane, a parcelné čísla sú uvedené v zátvorke.