Spojte sa s nami a zavolajte na 0904 920 427

Vytyc_ovanie_stavby.png

UMIESTNENIE STAVBY

Stavby sa spravidla umiestňujú podľa presných podmienok, ktoré sú uvedené v rozhodnutí o umiestnení stavby. Cieľom tohto rozhodnutia je stanoviť podmienky napojenia stavby na dopravnú infraštruktúru a inžinierske siete, podmienky polohového umiestnenia stavby či odstupové vzdialenosti od susedného pozemku.

Odstupová vzdialenosť je zo zákona stanovená na 2 m od susedného pozemku. Slúži na to, aby vlasntík stavby, ktorý potrebuje vykonať rutinnú údržbu stavby alebo jej čiastočnú rekonštrukciu, mohol postaviť napr. lešenie ešte na svojom pozemku, a tak nemusel stavbou lešenie zasiahnuť do susedovho pozemku.

Po písomnej dohode s vlastníkom susedného pozemku je možné tú odstupovú vzdialenosť skrátiť.

Nepovolená stavba

Nepovolená (čierna) stavba je stavba, na ktorú stavebník nemal stavebné povolenie vydané stavebným úradom v obci alebo meste.
Neoprávnená stavba znamená, že stavebník postavil síce svoju stavbu za svoje financie, ale na pozemku niekoho iného. Aby sa tomu predišlo, stavebný zákon vyžaduje, aby stavebník okrem žiadosti o stavebné povolenie preukázal aj vlastníctvo k pozemku, na ktorom chce stavať.