Spojte sa s nami a zavolajte na 0904 920 427

Stavba.pngRODINNÝ DOM

Stavebník najčastejšie potrebuje zameranie stavby geodetom ku koluadácii pred stavebným úradom. Pri samotnom meraní geodet zameria stavbu v rozsahu predmetu evidovania stavieb v katastri, t.j. rohy stavby a ďalšie pevne spojené súčasti stavby, akými sú prekryté terasy a vstupy.

Rozsah zamerania stavby závisí od listiny, ku ktorej bude geometrický plán (GP) slúžiť ako príloha. Ak vaša doterajšia stavba, resp. pozemok pod stavbou bol chybne zakreslený katastrálnej mape a geodet Vám vyhotoví GP na skutkové zameranie stavby, ku zápisu tohto GP do katastra nepotrebujete žiadnu ďalšiu listinu.

Zastavaná plocha

Predmetom evidovania v katastri nehnuteľností sú okrem iného pozemky a stavby. Pozemky vidíme zakreslené na katastrálnej mape, ale stavby nie, pretože na katastrálnej mape sú zakreslené len pozemky pod stavbami- zastavané plochy.
Samotné stavby sú zapísané na liste vlastníctva. O aký druh stavby ide sa dozvieme z kódu druhu stavby, ktorý je vysvetlený v legende listu vlastníctva. Napr. rodinný dom, bytový dom alebo budova obchodu a služieb.