+421 904 920 427

Geometrický plán na odňatie z pôdneho fondu

 

Riešite bývanie vo vlastnom? Máte mimo zastavaného územia obce poľnohospodársky pozemok, ktorý je v územnom pláne určený na výstavbu a chcete na ňom postaviť Váš rodinný dom? V tomto prípade potrebujete geometrický plán na odňatie parcely z pôdneho fondu. Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku emailom alebo telefonicky.

Kontaktujte nás

+421 904 920 427

Čo je to odňatie?

Odňatie pôdy je zmena druhu pozemku z poľnohospodárskeho druhu na nepoľnohospodársky, teda taký, ktorý viete využiť na stavebné účely. Medzi poľnohospodárske druhy pozemkov patria:

 • orná pôda
 • vinica
 • chmeľnica
 • záhrada
 • ovocný sad
 • trvalý trávny porast
Kedy ho potrebujete?

Odňatie poľnohospodárskej pôdy potrebujete ku vybaveniu stavebného povolenia vtedy, keď chcete stavať dom na pozemku, ktorý sa nachádza mimo zastavaného územia obce. Keď sa jedná o odňatie celej parcely, stačí Vám k tomu len kópia katastrálnej mapy. Ak je predmetom odňatia časť pozemku, potrebujete k tomu aj geometrický plán, ktorý Vám spoľahlivo zabezpečíme na podklade projektovej dokumentácie stavby. Okrem geometrického plánu Vám vieme zabezpečiť aj odňatie na pozemkovom úrade.

Odňatie vybavíme za Vás
Inžiniering vo veci odňatia zahrňuje zastupovanie Vašej osoby na základe splnomocnenia na:
9

obci (stavebný úrad)

9

katastri

Podklady k odňatiu
Potrebnými podkladmi ku odňatiu sú:
 1. písomná žiadosť
 2. geometrický plán na odňatie z pôdneho fondu (získate ho od nás)
 3. potvrdenie stavebného úradu o zlúčení územného a stavebného konania
 4. projektová dokumentácia stavby
 5. originál listu vlastníctva
 6. potvrdenie o bonitovanej pôdno- ekologickej jednotky (BPEJ)
 7. výpočet odvodov
 8. bilancia skrývky humusového horizontu

Výsledkom je právoplatné rozhodnutie o trvalom odňatí. Pozemkový úrad zašle originál geometrického plánu spolu s rozhodnutím o trvalom odňatí na kataster, ktorým sa zmení pozemok na vašom liste vlastníctva do 60 dní.

Vyhnite sa drobeniu pozemkov

Pri delení poľnohospodárskych pozemkov v extraviláne (mimo zástavby) potrebujete postupovať podľa zákona č. 180/1995 Z.z. Na základe tohto zákona nesmie vzniknúť následkom rozdelenia doterajšieho pozemku pozemok o výmere menšej ako 2000 m2.

To neplatí, keď sa pozemok rozdeľuje na účely výstavby rodinných domov a pod.

Aj záhradu môžete využiť ako stavebný pozemok

Vašim stavebným pozemkom môže byť aj pozemok, ktorý má podľa katastra druh pozemku záhrada a nachádza sa v zastavanom území obce. Podstatné je, aby bol tento pozemok určený v územnom pláne na zastavanie. Informácie o územnom pláne získate na internetovej stránke obce alebo priamo na obecnom úrade.

V tomto prípade pozemkový úrad nevydáva rozhodnutie o odňatí pozemku. Vydá len stanovisko k zámeru použiť poľnohospodársku pôdu na nepoľnohospodárske účely, a Vy preto nepotrebujete riešiť geometrický plán na odňatie.

VZOR

Kontaktný formulár

Ing. Michal Kožej-GEPRA

Autorizovaný geodet a kartograf

Zlaté pole 63/1, 044 20 Malá Ida

Telefón

+421 904 920 427

Fakturačné údaje

IČO: 50 473 263

mBank účet: SK48 8360 5207 0042 0580 0579