+421 904 920 427

Dôsledné vytýčenie/ zameranie hraníc pozemku

Predávate alebo kupujete pozemok a neviete, kde je jeho hranica v teréne? Potrebujete oplotiť pozemok? Potrebujete overiť hranice pozemku pred tým, než začnete stavať? Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku a zavolajte geodeta.

Kontaktujte nás

+421 904 920 427

Čo je vytýčenie hraníc pozemku
Vytýčenie hraníc pozemku je určenie hraničných bodov pozemku v teréne na podklade súradníc z katastrálnej mapy.

Postup geodeta pri vytýčení:aj v ďalších prípadoch:

9

Vykoná meranie v lokalite, kde sa bude vytyčovať pozemok

9

Prešetrí dostupné podklady na katastri, aby presne vytýčil hranice pozemku

9

Vytýči konkrétnu parcelu

9

Hraničné (lomové) body vytýčeného pozemku si označíte žel. rúrkou/ drev. kolíkom a sprejom

Výsledkom vytýčenia hranice pozemku je vytyčovací výkres a protokol o vytýčení hranice pozemku (viď nižšie).

Kedy potrebujete vytýčiť pozemok
Pozemok potrebujete vytýčiť vtedy, ak chcete poznať vlastnícke hranice Vášho pozemku. Napr. pri kúpe nového pozemku, pri výstavbe nového oplotenia alebo pri overení, či už existujúce oplotenie prebieha po vlastníckej hranici, ktorá je uvedená v katastrálnej mape.
Protokol o vytýčení hranice pozemku

Je dokument v papierovej podobe, ktorý obsahuje vyjadrenie účastníkov vytyčovania k vytýčenej hranici. Účastníkmi vytyčovania sú nielen vlastníci vytýčenej parcely, ale aj vlastníci všetkých susedných pozemkov. Podpísaný protokol geodet odovzdá na katastri.

Môže sa vykonať aj informatívne vytýčenie bez vyhotovenia protokolu o vytýčení.

Po vytýčení si musíte podľa zákona trvalo označiť (zabetónovať) vytýčené hraničné body svojho pozemku najneskôr do 30 dní.

VZOR

Vytýčovací výkres parcely č. 487/25 a 487/26- VZOR

Vzorový protokol

Kontaktný formulár

Ing. Michal Kožej-GEPRA

Autorizovaný geodet a kartograf

Zlaté pole 63/1, 044 20 Malá Ida

Telefón

+421 904 920 427

Fakturačné údaje

IČO: 50 473 263

mBank účet: SK48 8360 5207 0042 0580 0579