+421 904 920 427

Porealizačné zameranie stavby ku kolaudácii

Postavili ste nový rodinný dom? Urobili ste prístavbu? Kolaudujete garáž? Ku kolaudácii stavby potrebujete geometrický plán na porealizačné zameranie stavby. Vyžiadajte si od nás nezáväznú cenovú ponuku.

Kontaktujte nás

+421 904 920 427

Kedy potrebujete geometrický plán na zameranie stavby

Geometrický plán na porealizačné zameranie stavby potrebujete v týchto prípadoch:

9

kolaudácia novostavby

9

zlegalizovanie (čiernej) stavby

9

kolaudácia garáže a ostatných budov

9

rozdelenie pôvodnej stavby na viac stavieb

9

kolaudácia prístavby, keď sa mení pôdorys pôvodnej stavby

Pri meraní geodet zameria stavbu v miestach, kde sa spája so zemou. Súčasne so stavbou sa zameria aj adresný bod.
Zápis stavby na list vlastníctva
ZÁPIS STAVBY POSTAVENEJ PRED 1.10.1976
9

Oznámenie obce o tom, aké súpisné číslo sa stavbe pridelilo, v ktorom roku bola stavba postavená a kto bol jej stavebníkom

9

Geometrický plán, ak stavba ešte nie je zakreslená v katastrálnej mape

9

Katastrálnu mapu, ak je už stavba zakreslená v katastrálnej mape

ZÁPIS STAVBY POSTAVENEJ PO 1.10.1976
9

Rozhodnutie o pridelení súpisného čísla

9

Geometrický plán, ak stavbe ešte nie je zakreslená v katastrálnej mape

9

Katastrálnu mapu, ak je stavba už zakreslená v katastrálnej mape

Druhy stavieb

Predmetom evidovania v katastri sú stavby pevne spojené so zemou základmi a sú zapísané na liste vlastníctva. Pri stavbe sa v katastri eviduje súpisné číslo, parcelné číslo a druh stavby. Druh stavby je vysvetlený v legende listu vlastníctva. Napr. rodinný dom, bytový dom alebo budova obchodu a služieb.

Nepovolená (čierna) stavba je stavba, na ktorú stavebník nemal stavebné povolenie vydané stavebným úradom.

Neoprávnenú stavbu stavebník postavil za svoje financie, ale na pozemku niekoho iného. Aby sa tomu predišlo, stavebný zákon vyžaduje od stavebníka okrem žiadosti o stavebné povolenie aj preukázanie vlastníctva k pozemku.

VZOR

Kontaktný formulár

Ing. Michal Kožej-GEPRA

Autorizovaný geodet a kartograf

Zlaté pole 63/1, 044 20 Malá Ida

Telefón

+421 904 920 427

Fakturačné údaje

IČO: 50 473 263

mBank účet: SK48 8360 5207 0042 0580 0579