Geometrický plán

Geometrické plány na rôzne účely

Kolaudujete a potrebujete zapísať novostavbu do katastra? Alebo riešite úver z banky na dofinancovanie stavby domu? Potrebujete si vysporiadať spoluvlastníctvo? Prípadne oddeliť stavebný pozemok či upraviť jeho hranicu? V tom prípade využite naše služby geodeta a nechajte si vytvoriť geometrický plán.

Čo je geometrický plán

GP je dokumentácia, ktorá zobrazuje umiestnenie nových pozemkov a vyhotovuje sa ako príloha pre právne účely, napr.  kúpno-predajné, darovacie či nájomné zmluvy ale aj ku kolaudácii novostavieb. Potrebujete ho napríklad pri rozdelení či vysporiadaní pozemku, ale aj pri úpravách hraníc pozemku, pri vyňatí pozemku z pôdneho fondu, pri vyznačení práva prechodu cez pozemok, pri zameraní stavby ku kolaudácii či pre banku.

GP odovzdávame v troch vyhotoveniach.

Geometrický plán na rozdelenie parcely

Táto úradná listina sa vyhotovuje v prípade, že treba pozemky, resp. parcelu, rozdeliť na viacero častí. Takisto sa vyhotovuje v prípade, ak potrebujete oddeliť novú parcelu. V grafickej časti geometrického plánu náš geodet červenou vyznačí nové hranice a zároveň uvedie pre nové parcely druh pozemkov a parcelné čísla. V písomnej časti zase vyčísli zmeny vo výmere dotknutých parciel a takisto výmeru nových parciel.

Cenová ponuka zdarma
geometrický plán na rozdelenie parcely

Geometrický plán na zlúčenie pozemkov

GP na zlúčenie pozemkov sa vyhotovuje v prípade, že treba zlúčiť viacero pozemkov do väčších celkov. Tieto pozemky môžu patriť rôznym vlastníkom a takisto môže ísť o rôzne druhy pozemkov. V takom prípade je potrebné, aby bol plán vyhotovený tak, aby obsahoval aj príslušné listiny ako zmluvy či stanovisko pozemkového úradu.

Cenová ponuka zdarma
geometrický plán na zlúčenie pozemkov

Geometrický plán na úpravu hranice pozemku

Tento typ úradnej listiny sa vyhotovuje v prípade, že hranica dvoch pozemkov nie je dostatočne využiteľná. Ide teda o zámenu výmer hraníc pre lepšiu využiteľnosť pozemkov, a to spôsobom, v ktorom sa nikomu nebude uberať z výmery pozemku. Väčšinou sa robí v prípade, že má hranica pozemkov viac lomových bodov.

Cenová ponuka zdarma
geometrický plán na úpravu hranice pozemku

Geometrický plán na majetkovoprávne vysporiadanie

GP na majetkovoprávne vysporiadanie sa vyhotovuje v prípade, keď pozemok vlastní niekoľko vlastníkov. Je dôležitou úradnou listinou pre zrušenie či vysporiadanie podielového vlastníctva. V geometrickom pláne náš geodet červenou vyznačí rozdelenie predtým spoločnej parcely a uvedie výmery a čísla nových parciel.

Cenová ponuka zdarma
na majetkovoprávne vysporiadanie

Geometrický plán na vyňatie pozemku z pôdneho fondu

V prípade, že je potrebná zmena druhu pozemku z poľnohospodárskej alebo lesnej pôdy na zastavanú plochu, je potrebné mať GP na vyňatie pozemku z pôdneho fondu. Vyhotovuje sa pre účely stavebného povolenia. V grafickej časti náš geodet červenou čiarou vyznačí novú hranicu a uvedie parcelné čísla a druhy pozemkov pre nové parcely. V písomnej časti uvedie výmery nových parciel.

Cenová ponuka zdarma
na vyňatie pozemku z pôdneho fondu

Geometrický plán na zriadenie vecného bremena

Táto úradná listina je podkladom pre vyhotovenie zmluvy alebo inej listiny, ktorou sa zriaďuje vecné bremeno. Zabezpečuje jednoznačnú identifikáciu polohy a rozsahu vecného bremena. V tomto geometrickom pláne náš geodet v grafickej časti červenou čiarou vyznačí rozsah vecného bremena so zobrazením parciel, na ktoré sa zriaďuje vecné bremeno. V písomnej časti uvedie parcely s ich výmerou druhom vecného bremena.

Cenová ponuka zdarma
na zriadenie vecného bremena

Geometrický plán na zameranie stavby ku kolaudácii

Geometrický plán na zameranie stavby ku kolaudácii je úradnou listinou a zároveň prílohou návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia. Ide o porealizačné zameranie stavby, v ktorej sa zobrazuje poloha a priebeh novovybudovaných objektov. Po kolaudácii stavby a pridelení súpisného čísla je následne potrebné zapísať plán do katastra nehnuteľností.

Cenová ponuka zdarma
na zameranie stavby ku kolaudácii

Geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby

Tento typ geometrického plánu je podkladom pre ocenenie nehnuteľnosti v prípade, že má vlastník záujem o hypotekárny úver. V grafickej časti vyznačí náš geodet červenou čiarou novú hranicu rozostavanej stavby a uvedie nové parcelné číslo a druh pozemku. V písomnej časti uvedie výmeru novej parcely a plochu rozostavanej stavby.

Cenová ponuka zdarma
Zameranie stavby

Máte záujem?

Napíšte nám o aký plán máte záujem a budeme vás kontaktovať